Valilik yeni normalleşmenin detaylarını açıkladı

Valilik yeni normalleşmenin detaylarını açıkladı

Konya Valiliği, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle belirlediği 1 Haziran’dan itibaren geçerli olacak yeni normalleşme kurallarını açıkladı

Valilik yeni normalleşmenin detaylarını açıkladı
2021-06-01 15:25:28
İzlenme : 359

Konya Valiliği, Kabine Toplantısında alınan kararların ardından İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge doğrultusunda belirlenen tedbirleri açıkladı.

Konya Valiliği'nden yapılan açıklamada, Haziran ayı boyunca uygulanacak kademeli normalleşme sürecinin ikinci etabıkapsamında1 Haziran 2021 Salı günü saat 05.00ten itibaren Konya'da uygulanacak kararlar şu şekilde açıklandı:

1. SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri22.00-05.00saatleri arasında;Pazar günleriiseCumartesigünü saat22.00den başlayıpPazargünününtamamınıkapsayacak vePazartesigünü saat05.00de tamamlanacak şekildesokağa çıkma kısıtlamasıuygulanacağına,

1.1-Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistikzincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla İlgi GenelgeEkindebelirtilenyerler ve kişilerin kısıtlamadan muaf tutulacağına,

Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınanmuafiyetler, İçişleri Bakanlığının 14.12.2020 tarih ve 20799 sayılı Genelgesinde açıkça belirtildiği şekildemuafiyet nedenive buna bağlı olarakzamanvegüzergâhile sınırlı olup aksi durumlarınmuafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari/adli yaptırımlara konu edileceğine,

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan işyeri/fabrika/imalathane gibi yerlerde çalışan kişiler yapılan denetimlerde İçişleri Bakanlığının 29.04.2021 tarih ve 7705 sayılı Genelgesi çerçevesinde e-devlet platformunda yeralan İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden alınan çalışma izni görev belgesini ibraz etmek zorundadırlar. Ancak NACE kodu eşleşme hatası, muafiyet kapsamındaki bir işyerinde görev yapmasına rağmen alt işverenin muafiyet kapsamında olmaması nedeniyle görev belgesi alınamaması veya erişim hatası gibi durumlarda örneği bahse konu genelge ekinde yer alan ve işveren ile çalışanın beyanı/taahhüdüyle manuel doldurularak imza altına alınan çalışma izni görev belgesi formu nunda denetimlerde ibraz edilebileceğine,

1.2-Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Pazar günlerindebakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00saatleri arasında faaliyet gösterebileceğine, vatandaşlarımızınzorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıile sınırlı olmak vearaç kullanmamak şartıyla(engelli vatandaşlarımız hariç)ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap,kuruyemişçi ve tatlıcılaragidip gelebileceklerine,

1.3-Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeekmek üretiminin yapıldığı fırınve/veyaunlu mamul ruhsatlıiş yerleri ile bu iş yerlerinin sadeceekmek satan bayilerinin (sadece ekmek ve unlu mamul satışı için) açık olacağına, vatandaşlarımızınekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanmasıile sınırlı olmak vearaç kullanmamakşartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç)ikametlerine yürüme mesafesindeolan fırına gidip gelebileceklerine, fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine aitekmek dağıtım araçlarıylasadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabileceğine, sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacağına,

1.4- Yabancılarayönelik sokağa çıkma kısıtlamasına dair muafiyet sadeceturistik faaliyetlerkapsamındageçici/kısa bir süreiçin ülkemizde bulunan yabancıları kapsamakta olup;ikamet izinliler,geçici koruma statüsündekilerveya uluslararası koruma başvuru ve statü sahipleri dahil olmak üzereturistik faaliyetler kapsamı dışındaülkemizde bulunan yabancıların sokağa çıkma kısıtlamalarına tabi olacağına,

1.5- Kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacakdurumda olanileri yaşgruplarındaki veyaağır hastalığıolanvatandaşlarımızın 112,155ve156numaraları üzerinden bildirdikleri temel ihtiyaçları,VEFA Sosyal Destek Gruplarıncakarşılanacak olup, bu konuda gerek personel görevlendirilmesi gerekse ihtiyaçların bir an evvel giderilmesi bakımındangerekli tedbirlerinKaymakamlar tarafından alınacağına,

1.6- Aşı hakkını kullanarak iki doz aşı olmuşolan65 yaş ve üzerivatandaşlarımız ile18 yaş altıgençler ve çocuklarımızla ilgili olarak, herkes için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dışındaayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacağına,aşı hakkı bulunmasına rağmen aşı olmayan65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın pazar günleri dışındaki diğer günlerde sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabileceklerine; pazar günleri ise tam gün sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olacaklarına,

1.7-Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olup olmadığına bakılmaksızın65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile18 yaş altıgençler ve çocuklarımızınşehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanamayacaklarına, bu hükümden, Milli Eğitim Bakanlığının yüz yüze eğitim ve öğretim yapmasını uygun gördüğü öğrencilerin istisna tutulacağına,

2. ŞEHİRLERARASI SEYAHAT KISITLAMASI

Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında;sadece sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat kısıtlaması uygulanacakolup sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre içerisinde şehirlerarası seyahate ilişkin herhangi bir kısıtlamaya gidilmeyeceğine,

2.1-Şehirlerarası seyahat kısıtlamasının istisnaları;

- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızın uçak, tren, otobüs gibitoplu taşıma vasıtalarıylayapacakları şehirlerarası seyahatler için ayrıca seyahat izni alması istenmeyeceğine, şehirlerarası seyahat edeceğinibilet,rezervasyon koduvb. ile ibraz etmeleri yeterli olacağına, bu durumdaki kişilerin şehirlerarası toplu taşıma vasıtaları ile ikametleri arasındaki hareketlilikleri, kalkış-varış saatleriyle uyumlu olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacağına,

-Zorunlu bir kamusal görevin ifasıkapsamında ilgiliBakanlıkya dakamu kurum veya kuruluşutarafındangörevlendirilmişolankamu görevlilerinin(müfettiş, denetmen vb.) özel veya resmi araçlarla yapacakları şehirlerarası seyahatlerine, kurumkimlik kartı ve görevlendirme belgesiniibraz etmeleri kaydıyla izin verileceğine,

- Kendisi veya eşinin,vefat eden birinci derece yakınınınya dakardeşinincenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat etmek amacıyla herhangi bir cenaze yakınınıne-devlet kapısındakiİçişleri Bakanlığına aitE-BAŞVURUveyaALO 199sistemleri üzerinden yapacakların başvurular (yanında akraba konumundaki 9 kişiye kadar bildirimde bulunabilecektir) sistem tarafından vakit kaybetmeksizin otomatik olarak onaylanarak cenaze yakınlarına özel araçlarıyla seyahat edebilmeleri için gerekli seyahat izin belgesi oluşturulacağına, cenaze nakil ve defin işlemleri kapsamında başvuru yapacak vatandaşlarımızdan herhangi bir belge ibrazı istenilmeyecek olup Sağlık Bakanlığı ile sağlanan entegrasyon üzerinden gerekli sorgulama seyahat izin belgesi düzenlenmeden önce otomatik olarak yapılacağına,

2.2- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızın özel araçlarıyla şehirlerarası seyahate çıkmamaları esastır. Ancak aşağıda belirtilen zorunlu hallerin varlığı durumunda vatandaşlarımızın,bu durumu belgelendirmek;e-devlet üzerindenİçişleri Bakanlığına aitE-BAŞVURUveALO 199sistemleri üzerinden Kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla da seyahat edebileceklerine, Seyahat İzin Belgesi verilen kişilerin, seyahat süreleri boyuncasokağa çıkma kısıtlamasından muafolacağına,

Zorunlu Hal Sayılacak Durumlar;

  • Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,
  • Kendisi veya eşinin, hastanede tedavi gören birinci derece yakınına ya da kardeşine refakat edecek olan (en fazla 2 kişi),
  • Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),
  • ÖSYM tarafından ilan edilen sınavlar ile merkezi düzeyde planlanan sınavlara katılacak olanlar,
  • Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,
  • Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,
  • Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

Kişilerinzorunlu hali bulunduğukabul edilecektir.

3. İŞYERLERİNİN FAALİYETLERİ

3.1- Yeme-içme yerleri(restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi);

- Sağlık BakanlığıSalgın Yönetimi ve Çalışma Rehberindebelirtilentüm kurallara uyulması, masalararasında her yönden2 metre, yan yanasandalyelerarasında60 cmmesafe bırakılması,

-Aynı anda aynı masada açık alanlarında üç,kapalı alanlarındaiseikiden fazla müşteri kabul edilmemesi,

Kaydıyla,

- Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günlerinde07.00-21.00saatleri arasındamasada servis,gel-alvepaket servis,21.00-24.00saatleri arasında isesadece paket servis,

- Pazar günleri ise07.00-24.00saatleri arasındasadece paket servisşeklinde faaliyet gösterebileceklerine,

3.2- 14 Nisan 2021 tarihinden bu yana faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan;

- Sinema salonları,

- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,

- İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,

- Halı sahalar, spor salonları, açık yüzme havuzları,

- Lunaparklar ve tematik parkları,

Faaliyet alanında bulunan işyerleri;

- Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir işkolu/faaliyet alanı için ayrı ayrı belirlenen kurallara eksiksiz uyulması,

- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, çay ocağı gibi yerlerde herhangi bir şekildeoyun(kağıt-okey, tavla dahil)oynanmaması,aynı anda aynı masada açık alanlarında üç,kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi,

-Sinema salonlarında% 50 kapasite (bir koltuk dolu bir koltuk boş) sınırına uyulması,

Kaydıyla 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren (Pazar günleri hariç) 07.00-21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerine,

Öte yandankapalı yüzme havuzları, hamamlar,saunalarvemasaj salonları, nargile salonu/kafeleriilegazino,taverna,birahanegibi işyerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesine devam edileceğine,

3.3-Yukarıda sayılan işyerleri dışında kalan perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat, terzi, berber gibi dükkanlar, büro ve ofisler vb. işyerleri ile AVMler;

- Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde içerisinde bulunduğu işkolu için belirlenen tüm salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek kaydıyla (Pazar günleri hariç)07.00-21.00 saatleriarasında faaliyet gösterebileceklerine,

3.4-Zincir marketler başta olmak üzere çeşitli işyerleri tarafındanaçılışveyabelirli günya dasaatlereözgügenel indirim uygulamalarınınoluşturduğu yoğunluğun önüne geçilebilmesi için indirim uygulamalarının en az bir hafta sürecek şekilde uzun periyodlarla yapılması gerektine,

3.5-Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olanPazar günlerinde; marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyeceğine,

3.6-Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kurallara uymak kaydıylapazaryerlerinin(Pazar günleri hariç)07.00-20.00saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerine,

3.7- Online market ve yemek sipariş firmalarının, hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabileceklerine,

4. EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

Halihazırda faaliyetlerine devam etmekte olan kreşler ve anaokulları kademeli normalleşmenin ikinci etabında da faaliyetlerine devam edecek olup diğer tüm okul ve sınıf seviyeleri için Milli Eğitim Bakanlığınca kamuoyuna duyurulduğu şekilde uygulamanın sürdürüleceğine,

5. KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA MESAİ

Cumhurbaşkanlığının 14.04.2021 tarih ve 2021/8 sayılı Genelgesi ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 27.04.2021 tarih ve 17665 sayılı yazısı doğrultusunda, kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanmakta olan10.00-16.00 saatleriarası mesai sistemi ile uzaktan/dönüşümlü gibiesnek çalışmausulünün uygulanmasına kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında da devam edileceğine,

6. TOPLANTI/ETKİNLİKLİKLER İLE NİKAHLAR/DÜĞÜNLER VE ZİYARETLER

6.1-Dönemsel açıdan zorunluluk taşıyan spor kulüplerinin genel kurulları hariç olmak üzeresivil toplum kuruluşları,sendikalar, kamu kurumu niteliğindekimeslek kuruluşlarıve bunların üst kuruluşları ilebirliklervekooperatifleringenel kurul dahil yapacaklarıgeniş katılımlı her türlü etkinlikleri 15 Haziran 2021tarihine kadar erteleneceğine,

Dönemsel açıdan yapılması zorunlu olanspor kulüplerinin genel kurullarınınise; fiziki mesafe ile temizlik/maske/mesafe kurallarına uyulması veaçık alanlardakişi başı asgari4 m2,kapalı alanlardakişi başı asgari6 m2alan bırakılması kaydıyla yapılabileceğine,

15 Haziran 2021 Salı gününden itibarenise sivil toplum kuruluşları, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler ve kooperatiflerce yapılacak genel kurul dahil geniş katılımlı etkinliklere; fiziki mesafe ile maske/mesafe/temizlik kurallarına uyulması veaçık alanlardakişi başı asgari4 m2,kapalı alanlardakişi başı asgari6 m2alan bırakılması kaydıylaizin verileceğine,

6.2- Nikah törenleriilenikah merasimişeklindekidüğünlerin;

- Açık alanlarda;

- Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde nikah törenleri ve düğünlerle ilgili belirlenen tüm kurallara eksiksiz riayet edilmesi,

- Masa ve sandalyeler arasında gerekli mesafenin bırakılması ile temizlik, maske, mesafe kurallarına uyulması,

- Yiyecek-içecek ikramının yapılmaması,

-Kapalı alanlarda ise yukarıdaki kurallara ilave olarak;

- Kişi başıasgari 6 m2alan bırakılması,

- Azami100davetli ile sınırlandırılması,

kaydıyla01 Haziran 2021Salı gününden itibaren yapılabileceğine,

- Yiyecek-içecek ikramına ve kapalı alanlarda azami davetli sayısına ilişkin kısıtlamalara15 Haziran 2021 Salı günü son verileceğine, bu tarihten sonraki nikah törenleri ve düğünlerde yiyecek-içecek ikramı yapılabilecek olup kapalı alanlarda kişi başına en az 6 m2 alan bırakılması kaydıyla azami katılımcı sınırı uygulanmayacağına,

- Nişan ve kına gibi etkinliklere01 Temmuz 2021tarihinden sonra izin verileceğine,

6.3- Huzurevi, yaşlı bakımevi, rehabilitasyon merkezi, çocuk evlerigibi sosyal koruma/bakım merkezlerinde kalanlara yönelik ziyaretlere bu yerlerde kalan her kişi için haftada en fazla bir ziyaret olacak şekilde izin verileceğine,

7. TOPLU ULAŞIM TEDBİRLERİ

7.1-Şehirlerarası faaliyet gösteren toplu taşıma araçlarının (uçak hariç); araç ruhsatında belirtilenyolcu taşıma kapasitesinin %50sioranında yolcu kabul edebileceklerine ve araç içindeki yolcuların oturma şekli yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek (1 dolu 1 boş) şekilde olacağına,

Otobüs, tren vb. şehirlerarası toplu taşıma araçlarında kapasite sınırlamasının tespiti sırasında aynı adreste ikamet eden ve aynı çekirdek aileden (eş, anne-baba, kardeş) olan kişilerin, hesaplamaya dahil edilmeyeceğine ve yan yana seyahat etmelerine izin verileceğine,

Ayrıca 2+1 koltuk düzenindeki şehirlerarası toplu taşıma yapan otobüslerde her iki cam kenarındaki koltuklara yolcu kabul edilebilecek olup (ortadaki koltuklar boş bırakılacaktır), yolcu taşıma kapasitesinin buna göre belirleneceğine,

7.2- Şehir içi toplu ulaşım araçlarının(minibüs, midibüs vb.) ise İçişleri Bakanlığının 14.04.2021 tarih ve 6638 sayılı Genelgesinde getirilen esaslar çerçevesinde% 50 kapasitesınırlamasına ile ayakta yolcu kabul edilmemesi kuralına tabi olarak faaliyet sunabileceklerine, *Bunların dışında kalan (tramvay, solo ve körüklü otobüsler),ayakta yolcu taşıma ağırlıklı toplu ulaşım araçlarında; fiziki mesafe kurallarına aykırı olmayacak şekilde ruhsatlarında belirtilen ayakta yolcu taşıma kapasitesinin % 50si oranında ayakta yolcu alınabileceğine,

8. KONAKLAMA TESİSLERİNE DAİR TEDBİRLER

8.1- Şehirlerarası karayolları üzerinde bulunan dinlenme tesisleri(yerleşim sahası içerisinde bulunanlar hariç) ilekonaklama tesislerinin(otel, motel, apart otel, pansiyon vb.)içerisinde bulunan yeme-içme yerlerinin(sadece konaklamalı müşterilerle sınırlı olacak şekilde);aynı masada aynı anda açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşterikabul edilmemek kaydıyla hizmet verebileceklerine,

8.2-Konaklama tesislerinin kapalı alanlarında bulunan eğlence merkezlerinin kapalı tutulacağına ve bu alanlarda müşteri kabul edilmeyeceğine,

8.3-Konaklama tesislerinin açık alanlarında toplu eğlence şeklinde etkinliklere kesinlikle izin verilmeyeceğine, bu yerlerde yoğunlaşmanın önüne geçilebilmek adına fiziksel mesafe kurallarına azami özen gösterileceğine,

8.4-Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan süre ve günlerdekonaklama tesislerinde rezervasyonunun bulunması(bedelinin tamamı ödenmiş olmak kaydıyla) vatandaşlarımız açısındansokağa çıkmave/veyaşehirlerarası seyahatkısıtlamasındanmuafiyet sağlayacakolup bu amaçla seyahat edecek vatandaşlarımızın denetimlerde rezervasyon ve ödeme belgelerini ibraz etmelerinin yeterli olacağına,

8.5- İçişleri Bakanlığının30.09.2020 tarih ve 16007 sayılı ile 28.11.2020 tarih ve 19986 sayılı Genelgeleri doğrultusundakonaklama tesislerinin denetimlerininetkin şekilde sürdürüleceğine,sahte rezervasyonbaşta olmak üzere her türlü kötüye kullanımın önüne geçileceğine,

9. GENEL ESASLAR

9.1-Kaymakamlıklarca; Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir işkolu/faaliyet alanına ilişkin ayrı ayrı olarak belirlenmiş olan koronavirüs salgınıyla mücadele amaçlı tedbir, usul ve esasların ilgili işyeri yetkilileri ve çalışanlarına hatırlatılmasına dairbilgilendirme faaliyetlerineağırlık verileceğine,

9.2-Gerek İçişleri Bakanlığının Genelgeleri gerekse Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen tedbir, usul ve esaslar çerçevesinde, Kaymakamlarımızın koordinesindekolluk kuvvetlerinin azami düzeyde kapasite ile katılım gösterdiği(diğer kurum ve kuruluşların personeli/görevlileri ile takviye edilmiş şekilde)yoğunlaştırılmış denetimleringerçekleştirileceğine,

9.3-Yürütülecek her türlü denetim faaliyetinde işyeri sahipleri/çalışanları ile vatandaşlarımızı kurallara uymaya/sorumlu davranmaya nezaketle davet edenrehberlikedici bir yaklaşım sergilenecek olup,kurallara aykırılıklarda ısrar,tekerrür, kurallarınesaslı ihlaligibisuiistimal edicitutum ve davranışlarla karşılaşılması halinde ise gerekli idari/adli işlem tesisinden imtina edilmeyeceğine,

Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına,

Alınan kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bu Haber Hakkında Ne Söylemek İstersiniz?

UYARI: T.C. kanunlarına uymayan, konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren, inançlara saldıran, şiddete teşvik eden ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.

Güvenlik Kodunuz 92984

Kullanıcı Adı

 
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRx
ENERYA’nın Reklamları Hakkındaki Haberlerinin Düzeltilmesi
ENERYA’nın Reklamları Hakkındaki Haberlerinin Düzeltilmesi
Son 24 saatte Covid’e 210 kurban verdik
Son 24 saatte Covid’e 210 kurban verdik